Obchodné podmienky

Obchodné podmienky pre veľkoobchodných zákazníkov.

Obchodné podmienky pre maloobchodných zákazníkov:

ÚVODNÉ USTANOVENIE

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.ekonetka.sk. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho /prevádzkovateľ/ a kupujúceho /zákazník/. Tieto Obchodné podmienky tvoria vo svojom aktuálnom znení obsah kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim.
Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa s Obchodnými podmienkami oboznámil a je si vedomý toho, že tieto sa budú vzťahovať na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim pri uzatváraní kúpnej zmluvy a prípadnej reklamácii tovaru.


Prevádzkovateľ:
GREEN WAREHOUSE s.r.o.
Bajkalská 45G, 821 05 Bratislava
IČO: 47245093
DIČ: 2023827938


Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27  

OBJEDNÁVKA TOVARU

Všetky objednávky vytvorené na stránkach www.ekonetka.sk sú záväzné pre obidve strany. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Všeobecnými obchodnými a reklamačnými podmienkami.
Prijatie objednávky potvrdí predávajúci zaslaním potvrdzujúceho e-mailu.

CENY TOVARU

U väčšiny položiek závisí cena tovaru od zvolenej veľkosti/dizajnu/farby, preto sa pri jednom produkte môžu vyskytovať rôzne ceny. Tieto ceny sú vždy prehľadne uvedené na podstránke u jednotlivých produktov. Všetky ceny produktov sú uvedené v konečnej hodnote s DPH. K cene tovaru sa pripočíta cena za dopravu podľa zvoleného spôsobu doručenia.

ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY A VRÁTENIE TOVARU


V prípade, že si želáte zrušiť Vašu objednávku, ktorá ešte nebola vybavená, čo najskôr nás, prosím, kontaktujte. Ak už bola Vaša objednávka uhradená, peniaze Vám vrátime najneskôr do 14 dní na účet, z ktorého ste robili úhradu, odo dňa doručenia Vášho oznámenia.
Podľa odseku 6 novely občianskeho zákonníka č.367/2000 má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru.
Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí prostredníctvom e-mailu na info@ekonetka.sk alebo písomne listom zaslaným poštou na adresu: ekonetka, Miroslava Moravcová, Blažkov štál 492, 966 42 Malá Lehota.


Pokiaľ sa teda rozhodnete odstúpiť od zmluvy, je potrebné vrátiť tovar v nepoškodenom stave, v pôvodnom obale s priloženým dokladom o kúpe, a to zaslaním späť v uvedenej lehote /určujúci je dátum odoslania/. Adresa dodania: ekonetka, Miroslava Moravcová, Blažkov štál 492, 966 42 Malá Lehota. Pri odstúpení od zmluvy náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci, a ak kupujúci odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. Odporúčame poslať tovar ako poistenú zásielku. Pri vrátení tovaru nie je možné akceptovať vrátenie tovaru zásielkou na dobierku.
Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru budú prijaté peniaze za tovar, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovného a iných nákladov a poplatkov, vrátené kupujúcemu rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri svojej platbe, a to najneskôr do 14 dní po doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy; tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky. Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.

Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho.

Predávajúci je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť do okamihu odoslania tovaru, najmä z dôvodu momentálne vzniknutej nedostupnosti objednaného tovaru kupujúcim. O odstúpení je však predávajúci povinný bezodkladne informovať kupujúceho telefonický prípadne na e-mailovú adresu zadanú kupujúcim v objednávke. Pred odstúpením je predávajúci oprávnený ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie. Kupujúci má právo náhradné plnenie odmietnuť a odstúpiť od  kúpnej zmluvy. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú finančné prostriedky vrátené kupujúcemu do 14 dní na účet, z ktorého boli finančné prostriedky zaplatené, odo dňa oznámenia nedostupnosti tovaru kupujúcemu, resp. od odmietnutia poskytnutého náhradného plnenia kupujúcim.

DODACIA LEHOTA

Vaše objednávky sa snažíme vybavovať v čo najkratšom čase, obvykle do 3-5 pracovných dní, maximálne do 7 pracovných dní. O vyexpedovaní objednávky je zákazník informovaný e-mailom do 24 hodín od odoslania.

K tejto dobe treba však pripočítať bežne 24 hodín pre doručenie prepravnou spoločnosťou.

Ak vám tovar alebo oznámenie o zásielke od prepravnej spoločnosti nebolo doručené ani do 7 dní po zaslaní nášho e-mailu o expedícii, kontaktujte, nás na info@ekonetka.sk. Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru alebo prípadne poškodenie tovaru zavinené prepravnou spoločnosťou. 

Tovar odosielame až po pripísaní celej čiastky na účet /t.j. vrátane poštovného/.

Vyhradzujeme si právo na predĺženie dodacej doby v prípade, že sa vyskytnú nepredvídateľné okolnosti. O takomto predĺžení dodacej lehoty je kupujúci bezodkladne informovaný.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

Obchodné podmienky sú platné do doby vydania nových obchodných podmienok. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke www.ekonetka.sk v deň odoslania elektronickej objednávky vtedy, ak nie je medzi účastníkmi písomne dohodnuté inak. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje bez výhrad všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, ako aj platnú výšku ceny objednaného tovaru a poplatkov za dopravu.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.8.2022.