Reklamačný poriadok

REKLAMÁCIA TOVARU A ZÁRUČNÁ DOBA

Faktúra - daňový doklad, ktorá zároveň slúži ako záručný list je v rámci šetrenia životného prostredia zasielaná výhradne elektronicky po odoslaní zásielky. Ak doklad chýba, prosíme, informujte nás čo najskôr telefonicky 0949 295 172 alebo na e-mailovú adresu info@ekonetka.sk 

Ak chcete tovar zakúpený v internetovom obchode www.ekonetka.sk reklamovať, je lepšie, ak nás vopred informujte e-mailom na info@ekonetka.sk

Reklamovaný tovar zašlite spolu s dokladom o úhrade tovaru a popisom vady na adresu: ekonetka, Miroslava Moravcová, Blažkov štál 492, 966 42 Malá Lehota. Reklamovaný tovar nám neposielajte na dobierku.
Za relevantný dôvod vrátenia tovaru nepovažujeme opotrebovanie tovaru používaním a nevhodným zaobchádzaným, ktorým sa prirodzene mení vzhľad výrobku.

Predávajúci sa zaväzuje informovať kupujúceho do 3 pracovných dní od prijatia reklamácie o oprávnenosti reklamácie a o postupe vybavenia. V prípade oprávnenej reklamácie sa predávajúci zaväzuje reklamáciu vybaviť do 30 dní od jej doručenia. Reklamovaný tovar Vám vrátime opravený, vymeníme kus za kus, prípadne za iný, ktorý si vyberiete /do hodnoty reklamovaného tovaru)/ a zašleme späť na naše náklady alebo Vám vrátime peniaze vrátane poplatkov za dopravu. V prípade, sa jedná o vadu neodstrániteľnú, ktorá ale nebráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny.

Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie. V prípade reklamácie uplatnenej do 12 mesiacov od kúpy výrobku, predávajúci môže vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Ak predávajúci zamietne reklamáciu uplatnenú po 12 mesiacoch od kúpy výrobku, predávajúci je povinný informovať kupujúceho o tom, komu možno zaslať výrobok na odborné posúdenie. Odborným posúdením sa na účely vybavenia reklamácií rozumie o. i. i stanovisko autorizovanej osoby alebo osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv (§ 2 písm. n) Zákona o ochrane spotrebiteľa). Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľnú vadu, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave tovar riadne užívať (§ 623 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje stav, ak sa rovnaká vada vyskytne tretí krát po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.